ATVEA-integritetsmeddelande

All Terrain Vehicle Industry European Association (ATVEA) lägger stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter och har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd.

Följande integritetsmeddelande kommer att ge dig information om de personuppgifter vi samlar in, behandlar och använder när du besöker ATVEA:s eTraining-webbplats. Observera att om du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part ska endast dessa tredje parters integritetsmeddelande gälla för de personuppgifter som behandlas via dessa tjänster.

1. Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Ansvarig personuppgiftsansvarig, det vill säga den enhet som bestämmer varför och hur du behandlar dina personuppgifter, är:

All Terrain Vehicles European Association (ATVEA) – Huvudkontor

c/o Logotyper – 18 Square de Meeûs

1050 Bryssel – BELGIEN [email protected]

ATVEA är en ideell branschorganisation som grundades 2003 med 4 huvudmål:

· Att främja en korrekt och ansvarsfull användning av ATV och sida vid sida (SbS) i Europa

· Att bidra till utvecklingen av ett lämpligt rättsligt och rättsligt ramverk för utformning och användning av ATV och SbS på europeisk och nationell nivå

· Att bidra till ATV: s och SbS användarutbildning

· Att söka samarbete med andra branschintressenter på internationell basis.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du besöker och slutför eTraining.

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera din titel, förnamn, efternamn, ålder, e-postadress, IP-adress, land, stad och information om vilka sidor som nås och när.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

· Behandla din begäran om att slutföra eTraining;

· Skicka meddelanden om förloppet, slutförandet och utvärderingen av eTraining

· Statistisk analys.

· Övervaka efterlevnaden av våra villkor och policyer, till exempel för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller andra brott;

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

För att stödja oss med administrationen av ditt medlemskap och samordningen av våra aktiviteter (såsom värd- och organisering av evenemang) kommer våra tjänsteleverantörslogotyper att komma åt och behandla dina personuppgifter för vår räkning.

Om vi krävs enligt gällande lagar kommer vi också att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, myndigheter eller domstolar.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att vi gör det där det krävs enligt lag.

5. På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter på följande rättsliga grunder enligt artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordningen:

· Legitima affärsändamål: Om behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen (till exempel för att skydda oss från skada genom att förhindra eller upptäcka olagliga aktiviteter, bedrägeri eller liknande hot; för att utöva eller försvara mot rättsliga anspråk eller för att analysera vår webbplatsanvändning och tjänster), såvida vi inte i en bedömning från fall till fall fastställer att våra intressen åsidosätts av dina intressen eller rättigheter;

· Rättslig skyldighet: För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi är föremål för (till exempel när vi uppmanas av en domstol att lämna ut dina uppgifter);

· Samtycke: Det är här du har gett oss uttryckligt tillstånd att behandla personuppgifter för ett visst ändamål, i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar. Vi kommer till exempel att be om ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev när du registrerar dig på vår webbplats.

6. Var kommer dina personuppgifter att behandlas?

Dina personuppgifter kommer att behandlas både inom Europeiska unionen (“EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utanför av de parter som anges i avsnitt 4 ovan.

Observera att EU/EES-medlemsstater och andra länder alla har olika lagar om skydd av personuppgifter. Om vi överför dina personuppgifter från ditt eget land till ett annat land kan de lagar och regler som skyddar dina personuppgifter i det land som dina uppgifter överförs till skilja sig från dem i det land där du bor.

Om vi överför någon av dina personuppgifter utanför EU eller EES kommer vi, i den utsträckning som detta krävs enligt tillämpliga lagar och andra författningar om dataskydd, att se till att mottagaren av personuppgifterna tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd, särskilt genom att införa skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler som godkänts av EUROPEISKA kommissionen eller genom att förlita sig på ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Mer information finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

7. Cookies

För att denna webbplats ska fungera korrekt placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet av en webbplats när du besöker www.etraining.wpdev247.com. Cookien gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina handlingar och preferenser som inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningsinställningar för att hindra dig från att behöva ange dem igen vid varje besök på webbplatsen eller när du surfar från sida till sida.

Hur använder vi cookies?

Ett antal av sidorna på vår webbplats använder cookies för att komma ihåg:

· Dina bildskärmsinställningar, till exempel kontrast- och färginställningar eller teckenstorlek.

· Oavsett om du redan har svarat på en popup för undersökning som frågar dig om innehållet var till hjälp eller inte så att du inte blir tillfrågad om och om igen.

· Oavsett om du har samtyckt till vår användning av cookies på denna webbplats eller inte.

Dessutom använder vissa inbäddade videor på våra sidor en cookie för att anonymt samla in statistik om hur du kom dit och vilka videor du har tittat på. Även om det inte är absolut nödvändigt att aktivera dessa cookies för att webbplatsen ska fungera, kommer det att ge dig en bättre surfupplevelse. Cookies kan raderas eller blockeras, men vissa funktioner på denna webbplats kanske inte fungerar som avsett om du gör det. Den cookie-relaterade informationen används inte för att identifiera dig personligen och mönsterdata är helt under vår kontroll. Cookies på denna webbplats används inte för något annat ändamål än de som beskrivs här.

Så här styr du cookies

Du kan blockera och/eller ta bort cookies som du vill med dina webbläsarinställningar. Du kan ta bort alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in din webbläsare för att förhindra att de placeras. Genom att göra detta kan du behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker www.etraining.wpdev247.com och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

ATVEA upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning.

Icke-känsliga uppgifter (din e-postadress etc.) överförs normalt via Internet, och detta kan aldrig garanteras vara 100% säkert. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk. När vi har fått dina personuppgifter gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system. Om vi har gett (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla de syften som uppgifterna samlades in för eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Efteråt raderar vi dina personuppgifter.

Om du vill få ytterligare specifik information om tillämpliga lagringstider, vänligen kontakta oss under de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 11.

10. Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

I den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga dataskyddslagar och dataskyddsbestämmelser har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har om dig, att uppdatera eller korrigera dina uppgifter så att de alltid är korrekta och att begära radering av dina personuppgifter om de inte längre behövs för ovanstående ändamål. Dessutom har du rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter (till exempel när du har bestridit riktigheten av dina uppgifter, under den period som gör det möjligt för oss att verifiera dess riktighet) och att få en kopia av dina personuppgifter (inklusive i ett elektroniskt, maskinläsbart format).

Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke, utan att påverka lagenligheten av behandling baserat på samtycke innan de återkallas.

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter:

I händelse av och i den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen enligt ovan har du rätt att invända mot behandlingen av särskilda skäl som rör din specifika situation. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte har tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Observera att rättsliga undantag (t.ex. obligatoriska lagringsperioder eller tredje parts rättigheter) kan begränsa dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns i avsnitt 11.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

11. Hur kan du kontakta oss?

Vi välkomnar alla frågor och klagomål du kan ha angående hur vi behandlar dina personuppgifter via e-post till [email protected] eller i skriftlig form till ATVEA – All Terrain Vehicles European Association– Huvudkontor c/o Logos – 18 Square de Meeûs, 1050 Bryssel – BELGIEN

12. Hur ofta uppdaterar vi det här sekretessmeddelandet?

Detta integritetsmeddelande kommer att uppdateras för att återspegla ändringar antingen när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter eller ändringar i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer att uppmärksamma dig på alla betydande förändringar genom att uppdatera denna information och göra den tillgänglig på vår webbplats. För att se till att du håller dig uppdaterad föreslår vi att du återkommer till det här meddelandet då och då. Dessutom kommer vi att undersöka om det i enskilda fall finns en skyldighet att tillhandahålla annan anmälan i händelse av ändringar i denna information och i detta fall kommer vi att uppfylla den befintliga anmälningsskyldigheten.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast i december 2020.