Ägande av webbplatsen; Avtal om användarvillkor

Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) gäller för ATVEA eTraining-webbplatsen som finns på www.etraining.wpdev247.com och alla tillhörande webbplatser som är kopplade till www.etraining.wpdev247.com av ATVEA, dess dotterbolag och dotterbolag, inklusive ATVEA-webbplatser runt om i världen (gemensamt “Webbplatsen”). Webbplatsen är atvea – All Terrain Vehicle European Association och dess licensgivare.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR; OM DU INTE SAMTYCKER SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Innehåll

All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och datorkod (kollektivt “Innehåll”), inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, samordning, uttryck och arrangemang av sådant innehåll, som finns på webbplatsen ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till ATVEA, och skyddas av handelsklännings-, upphovsrätts-, patent- och varumärkeslagar, och olika andra immateriella rättigheter och illojala konkurrenslagar.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive “spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribution eller för något kommersiellt företag, utan ATVEA:s uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.

Du kan använda information om ATVEA:s produkter och tjänster (t.ex. datablad, kunskapsbasartiklar och liknande material) som ATVEA avsiktligt gjort tillgänglig för nedladdning från webbplatsen, förutsatt att du (1) inte tar bort något äganderättsligt meddelandespråk i alla kopior av sådana dokument, (2) använder sådan information endast för ditt personliga, icke-kommersiella informationssyfte och inte kopierar eller publicerar sådan information på någon nätverksdator eller sänder den i något medium, (3) inte göra några ändringar av sådan information och (4) inte göra några ytterligare utfästelser eller garantier relaterade till sådana dokument.

Din användning av webbplatsen

Du får inte använda någon “djuplänk”, “page-scrape”, “robot”, “spindel” eller annan automatisk enhet, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande eller motsvarande manuell process, för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller kringgå webbplatsens eller något innehålls navigeringsstruktur eller presentation, för att erhålla eller försöka få material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt via webbplatsen eller tillåtet enligt lag. ATVEA förbehåller sig rätten att hindra sådan verksamhet.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion på webbplatsen, eller andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller till någon ATVEA-server, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen, genom hackning, lösenord “mining” eller andra olagliga medel.

Du får inte undersöka, skanna eller testa webbplatsens sårbarhet eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen. Du får inte söka upp, spåra eller försöka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare på webbplatsen, eller någon annan kund till ATVEA, inklusive något ATVEA-konto som inte ägs av dig, till dess källa eller utnyttja webbplatsen eller någon tjänst eller information som gjorts tillgänglig eller erbjuds av eller via webbplatsen, på något sätt där syftet är att avslöja någon information, inklusive men inte begränsat till personlig identifiering eller information, annat än din egen information, som tillhandahålls av webbplatsen.

Du samtycker till att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen för webbplatsen eller ATVEA: s system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller till ATVEA.

Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta arbete eller någon transaktion som utförs på webbplatsen, eller med någon annan persons användning av webbplatsen.

Du får inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något meddelande eller sänder som du skickar till ATVEA på eller via webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen. Du får inte låtsas att du är eller representerar någon annan eller utger dig för att vara någon annan individ eller enhet.

Du får inte använda webbplatsen eller något innehåll för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användarvillkor, eller för att begära utförande av olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kränker ATVEA:s eller andras rättigheter.

Konton, lösenord och säkerhet

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto (inklusive användar-ID och lösenord). Du är helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för den information du har för ditt konto, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto som ett resultat av att du inte håller denna information säker och konfidentiell. Du samtycker till att omedelbart meddela ATVEA om obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller något annat säkerhetsbrott. Du kan hållas ansvarig för förluster som ådragit sig ATVEA eller någon annan användare av eller besökare på webbplatsen på grund av att någon annan använder ditt användar-ID, lösenord eller konto till följd av att du inte har hållit din kontoinformation säker och konfidentiell.

Du får inte använda någon annans användar-ID, lösenord eller konto när som helst utan uttryckligt tillstånd och samtycke från innehavaren av det användar-ID: t, lösenord eller konto. ATVEA kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa skyldigheter.

Sekretess / Dataskydd

Informationen/personuppgifterna som du lämnar om dig själv till ATVEA kommer att användas i enlighet med ATVEA:s integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen bekräftar och samtycker du dessutom till att Internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller information som du skickar till webbplatsen kan läsas eller fångas upp av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring (till exempel kreditkortsinformation) är krypterad.

Genom att besöka ATVEA:s eTraining-webbplats med cookies aktiverade och acceptera cookies via vårt cookie-samtyckesverktyg samtycker du till användningen av cookies som förklaras i cookiepolicyn. För mer information om hur vi använder cookies och för att hantera dina preferenser, se Cookie policy i vår integritetspolicy.

Länkar till andra webbplatser och till ATVEA-webbplatsen

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser från tredje part (“Länkade webbplatser”). Dessa länkade webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet för våra besökare. Sådana länkade webbplatser är inte under ATVEA:s kontroll, och ATVEA ansvarar inte för och stöder inte innehållet på sådana länkade webbplatser, inklusive information eller material som finns på sådana länkade webbplatser. Du måste göra din egen oberoende bedömning när det gäller din interaktion med dessa länkade webbplatser.

Friskrivningsklausuler

ATVEA LOVAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, TJÄNST ELLER FUNKTION PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER OAVBRUTEN, ELLER ATT EVENTUELLA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT GE SPECIFIKA RESULTAT. WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL LEVERERAS I BEFINTLIGT FALL OCH “I BEFINTLIGT FALL”. ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. ATVEA KAN INTE SÄKERSTÄLLA ATT NÅGRA FILER ELLER ANDRA DATA SOM DU LADDAR NER FRÅN WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS ELLER FÖRORENINGAR ELLER DESTRUKTIVA FUNKTIONER. ATVEA FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER FÖR RIKTIGHET, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ATVEA FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR TREDJE PARTS HANDLINGAR, FÖRSUMMELSER OCH BETEENDE I SAMBAND MED ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DU TAR DET TOTALA ANSVARET FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH EVENTUELLA LÄNKADE WEBBPLATSER. DITT ENDA BOTEMEDEL MOT ATVEA FÖR MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT SÅDANT INNEHÅLL. DENNA BEGRÄNSNING AV LÄTTNADEN ÄR EN DEL AV UPPGÖRELSEN MELLAN PARTERNA.

Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller för eventuella skador, ansvar eller skador som orsakas av fel i prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, datorvirus, kommunikationslinjefel, stöld eller förstörelse av eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning, oavsett om det är för avtalsbrott, kränkning, vårdslöshet eller någon annan orsak till åtgärder.

ATVEA förbehåller sig rätten att när som helst göra något av följande: (1) att ändra, avbryta eller avsluta driften av eller åtkomsten till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, av någon anledning; (2) för att ändra eller ändra webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, och eventuella tillämpliga policyer eller villkor; och (3) att avbryta driften av webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, vid behov för att utföra rutinmässigt eller icke-rutinmässigt underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.

Ansvarsbegränsning

Förutom när det är förbjudet enligt lag, kommer ATVEA under inga omständigheter att vara ansvarigt gentemot dig för några indirekta, följdriktiga, exemplariska, tillfälliga eller straffande skador, inklusive förlorade vinster, även om ATVEA har informerats om möjligheten till sådana skador.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla ATVEA, dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, föregångare, efterträdare i intresse, anställda, agenter, dotterbolag och dotterbolag, leverantörer och licensgivare ofarliga från eventuella krav, förluster, ansvar, fordringar eller utgifter (inklusive advokatarvoden), som görs mot ATVEA av någon tredje part på grund av eller uppstår från eller i samband med din användning av webbplatsen.

Brott mot dessa användarvillkor

ATVEA kan dela information som ATVEA har samlat in om dig i vissa situationer för att följa domstolsbeslut, lagar eller rättsliga processer. För mer information, se vår ATVEA-sekretesspolicy.

Du samtycker till att ATVEA, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan säga upp din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera din framtida åtkomst till webbplatsen om vi fastställer att du har brutit mot dessa användarvillkor eller andra avtal eller riktlinjer som kan vara förknippade med din användning av webbplatsen. Du samtycker också till att varje överträdelse av dig av dessa användarvillkor kommer att utgöra en olaglig och orättvis affärspraxis och kommer att orsaka irreparabel skada för ATVEA, för vilken monetära skador skulle vara otillräckliga, och du samtycker till att ATVEA erhåller någon förbudsföreläggande eller rättvis lättnad som ATVEA anser vara nödvändig eller lämplig under sådana omständigheter. Dessa rättsmedel är utöver alla andra rättsmedel ATVEA kan ha enligt lag.

Du samtycker till att ATVEA, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan avsluta din åtkomst till webbplatsen, av orsak, vilket inkluderar (men inte är begränsat till) (1) förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (2) en begäran från dig (självinitierade kontoborttagningar), (3) avbrott eller väsentlig ändring av webbplatsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via webbplatsen, eller (4) oväntade tekniska problem eller problem.

Om ATVEA vidtar några rättsliga åtgärder mot dig till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor, kommer ATVEA att ha rätt att återfå från dig, och du samtycker till att betala alla rimliga advokatkostnader och kostnader för sådana åtgärder, utöver alla andra lättnader som beviljats ATVEA. Du samtycker till att ATVEA inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din åtkomst till webbplatsen till följd av eventuella brott mot dessa användarvillkor.

Reglerande lag och jurisdiktion

Om inget annat anges är innehållet och tjänsterna som beskrivs på denna webbplats endast tillgängliga för EU-medborgare. Informationen på denna webbplats riktar sig inte till någon annan än EU-bosatt.

Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med belgisk lag. Parterna är oåterkalleligen överens om att domstolarna i Belgien (med förbehåll för punkten nedan) ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå till följd av, under eller i samband med dessa användarvillkor eller det rättsförhållande som upprättats av dem, och för dessa ändamål oåterkalleligen lämna in alla tvister till belgiska domstolars jurisdiktion.

För atvea-avtalets exklusiva förmån ska ATVEA också behålla rätten att väcka talan om sakfrågan i domstolarna i det land där du är bosatt eller, om dessa användarvillkor ingås inom ditt yrke, det land där du är i ditt huvudsakliga verksamhetsställe.

Diverse

ATVEA kan efter eget gottfinnande ändra dessa användarvillkor (inklusive de som rör din användning av webbplatsen). När användarvillkoren ändras kommer ATVEA att meddela dig via e-post eller genom att publicera de reviderade villkoren på webbplatsen. Om du använder webbplatsen efter att ATVEA har publicerat eller meddelat dig om ändringarna samtycker du till att vara bunden av dessa ändringar. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa ändringar bör du inte använda webbplatsen längre efter att de har publicerats.

Ingen försening eller underlåtenhet från någon av parternas sida att kräva att den andra parten ska fullgöra sina skyldigheter kommer att fungera som ett avstående från någon rättighet.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller inte verkställbar, kommer det inte att göra alla användarvillkor ogenomförbara eller ogiltiga. Användarvillkoren kommer snarare att läsas och tolkas som om de ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelserna inte finns i dem. Alla dina orsaker till dina handlingar med avseende på dessa användarvillkor måste lämnas in till en domstol med behörig jurisdiktion i Belgien, inom ett år efter det att orsaken till talan har uppkommit, annars kommer en sådan orsak att vara förbjuden, ogiltig och ogiltig.

ATVEA ger tillgång till ATVEA internationella data och kan därför innehålla referenser eller korsreferenser till ATVEA-produkter, program och tjänster som inte tillkännages i ditt land. En sådan hänvisning innebär inte att ATVEA i ditt land avser att tillkännage sådana produkter, program eller tjänster.

Meddelanden till ATVEA måste lämnas skriftligen, per brev, och skickas till c/o Logos – 18 Square de Meeûs, 1050 Bryssel – BELGIEN.

Om inte annat uttryckligen anges häri gäller inte återgivning, garanti, villkor eller villkor som inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

Rubriker i dessa användarvillkor är endast för bekvämlighet och har ingen rättslig betydelse eller effekt, och de ska inte heller beaktas vid tolkningen av dessa användarvillkor.